Utazási feltételek

 

Taurus Reisen Utazási Feltételek 2017 - itt tölthető le

Téli desztinációkhoz (nem charteres utazások) szerződés kiegészítés 2017-2018 - itt tölthető le

COLONNADE - Kalkulált útlemondási feltételek - itt tölthető le

COLONNADE - Utasbiztosítási szabályzat  - itt tölthető le

 

 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

 

1) Az Utas és az Utazási Iroda közötti utazási szerződés az utazás megrendelésével, jelen utazási feltételek Utas általi aláírásával, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, valamint az előleg, avagy a jelen szerződésben meghatározott esetekben a teljes összeg befizetésével, továbbá – amennyiben jelen szerződés megkötése utazásközvetítő igénybevételével történik – az utazásszervező jelen szerződés aláírásával kapcsolatos írásbeli visszaigazolásával és az utazási díjnak az Utazási Iroda részére történő befizetésével vagy továbbutalásával jön létre. Az Utas jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a fentiek bármelyikének elmaradása esetén az utazási szerződés nem jön létre az Utas és az Utazási Iroda között, azzal kapcsolatosan az Utazási Iroda az Utas felé semminemű felelősséggel nem tartozik. A szerződés – valamennyi kikötésével együtt - írásban, két példányban köttetik, melynek egyik példányát a jelentkezéskor az Utazási Iroda az Utasnak átadja. Ha az Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha az Utazási Iroda az Utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesítette. Az úti okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Utas kötelessége és felelőssége. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, … stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Utast terhelik. Amennyiben a felek között az utazási szerződés a fenti okok bármelyike miatt nem jön létre, de az Utas írásban vagy on-line megrendelte az utazást vagy aláírta az utazási szerződést, az Utazási Iroda jogosult az ebből eredő bármely kárát (szállás, repülőjegy díja, … stb.) vagy az Utas által befizetett előleget – a jelen szerződés III/5. pontja alapján – biztatási kár jogcímén - akár beszámítás útján is -  érvényesíteni.

2) Amennyiben az Utas nem személyesen jár el, hanem javára, harmadik személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. Ez esetben az utazási szerződés szerint, az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, melyek természetüknél fogva személyesen csak az Utast érinthetik (pl. védőoltás).

3) Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét az Utazási Iroda által közzétett tájékoztató (prospektus és árlista) tartalmazza, kivéve a „Roulette” szállodákban történő elhelyezést. Ebben az esetben az Utazási Iroda köteles biztosítani a jelentkezéskor közölt szállodakategóriát, de a szállodára vonatkozó pontos adatokat (név, elhelyezkedés stb.) csak megérkezés után a telepített képviselő közli az Utassal. Az utazási tájékoztatóban és árlistában foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Utas kijelenti, hogy az Utazási Iroda által kiadott utazási tájékoztatóban és árlistában rögzített részletes feltételeket megismerte, azokat elfogadja, és az utazási szerződés aláírásával annak elfogadását igazolja. Az e szerződésben szereplő, az utazási ajánlatban történt változás(ok)ról az Utazási Iroda szóban – igény esetén írásban – tájékoztatja az Utast.

4) Az Utas jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy az Utazási Iroda nyomtatott tájékoztató anyagaiban és internetes oldalán (honlapján) található utazási információkat és szabályzatokat (különös tekintettel az alábbiak: Colonnade biztosítási szabályzatai /útlemondási és BBP/, a légitársaság repülési szabályzata, hibajegyzék, hasznos információk), valamint a szállodai szolgáltatások vonatkozásában az Utazási Iroda honlapján elhelyezett, az egyes szállodák honlapjaira mutató közvetlen weboldal linken található információkat teljes körűen megismerte, magára nézve kötelezőnek fogadta el és ennek ismeretében köti meg az utazási szerződést, illetve vállalja, hogy az utazás megkezdésének időpontjáig az Utazási Iroda és a szállodák honlapját folyamatosan figyelemmel kíséri. Az Utazási Iroda a weboldalán, a hasznos információk menüpontban külön is felhívja az Utas figyelmét az utazás tárgyában megkötésre kerülő biztosítási szabályzatoknak az Utas által különösen vizsgálandó kitételeire.

5) Az Utas jelen szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadja, hogy az utazáson történő részvételre jogosító utazási dokumentumokat (repülőjegy, voucherek) elektronikus formában, e-mail címére (e-ticket) kapja kézhez és köteles azt kinyomtatva, az utazás megkezdéséhez magával hozni.

 

II. DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI

1) A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, illetve szervezési költségét és azok mindenkori Áfá-ját foglalja magába. Az utazás befejezését követően az Utazási Iroda által kibocsátott számla módosítása nem lehetséges.

2) Az Utazási Iroda által közölt előleget (40 %) a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell megfizetni. A határidő be nem tartása esetén az Utas köteles a III/5. pont szerinti mértékben megtéríteni a költségeket. Az Utazási Iroda a hátralék megfizetésének időpontjáról külön értesítést nem küld.

3) Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot az üresen maradt férőhelyek kedvezményes értékesítésére. A részvételi díj ily módon történő csökkentése a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

4) Az Utazási Iroda akciós útjai esetén, ha a jelentkezés az utazás megkezdése előtti 30. napon belül történik, a részvételi díj teljes összegét a jelentkezéssel egyidejűleg kell megfizetni. A részvételi díj megfizetésének elmulasztása esetén a megrendelést az Utazási Iroda automatikusan töröli, és az Utas köteles a III/5-ös pont szerinti mértékben megtéríteni a költségeket. A gyermekkedvezmény csak abban az esetben jár, ha a gyermek a hazautazásig nem tölti be az adott szálloda által megjelölt életkort. Bármely kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendelésekor kell bejelentenie és igazolnia. Az utólagos bejelentéseket az Utazási Iroda nem fogadja el.

5) Az Utas az utazás során a programban nem szereplő, be nem fizetett szolgáltatás(oka)t csak akkor veheti igénybe, ha harmadik személy az igényelt szolgáltatás(ok)nak megfelelő díjat az Utazási Iroda budapesti irodájában az Utas javára befizeti, vagy az Utas a helyszínen a teljes részvételi díjat kifizeti az Utazási Iroda képviselőjének közlése szerinti pénznemben.

6) A bel-, vagy külföldi hatósági árváltozás, adó, illeték, kötelező terhek (pl. repülőtéri illeték), szállítási költségek (ide értve az üzemanyagköltségeket is), valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az Utazási Iroda a részvételi díjat jogosult egyoldalúan megemelni. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül a szerződéstől elállhat, és a befizetett teljes összeget visszakapja, valamint a befizetés és a visszafizetés időtartamára, a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatra és esetleges, az elállás következtében felmerült kárai megtérítésére jogosult. Az elállási szándékot az Utasnak személyesen vagy írásban (faxon, e-mail-ben vagy ajánlott levél formájában) kell jelezni a befizetés helyén.

7) Az Utas jelen szerződési feltételek aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben az Utazási Iroda által szervezett utazásra utazásközvetítőn keresztül jelentkezik, a szerződés az Utazási Iroda és az Utas között csak akkor lép hatályba, amikor az utazásközvetítő átutalta vagy befizette a teljes részvételi díjat az Utazási Iroda számlájára.

 

III. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1) Ha az Utazási Iroda a programot a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatja az Utas az utazás megkezdése előtt a változtatás közlésétől számított 3 napon belül a szerződéstől elállhat, melyet írásban vagy személyesen kell jeleznie. Ezen esetben, az utazási szerződés esetleges megszűnésekor az Utazási Iroda az addig megfizetett részvételi díjat a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján téríti vissza.

2) Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, az Utazási Iroda az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és ennek költségeit előlegezi. Az intézkedések költségének viselése az Utazási Irodát csak azon esetben terheli, ha a szerződés neki felróhatóan vagy érdekkörében felmerülő okokból szűnik meg, egyéb esetben az Utazási Iroda által megelőlegezett költségeket az Utas köteles az Utazási Irodának megfizetni. Közlekedési akadályokból felmerülő többletköltségek viselése az Utast terhelik.

3) Ha az utazásra jelentkezők száma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot – mely repülőgéppel történő utazás esetén min. 100 fő –, az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal erről az Utast írásban értesíti, ezzel egyidejűleg az Utazási Iroda elállhat az utazási szerződéstől az addig befizetett részvételi díj visszafizetése mellett, mely esetben az Utas a befizetés és a visszafizetés időtartamára, a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatra jogosult.

4) Amennyiben az utazást vis maior, háború, járvány, terrorizmus-veszély, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenség, technikai akadályok meghiúsítják és az Utazási Iroda a szolgáltatást nyújtani nem tudja, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal, az ezen okból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik. Az ilyen okból bekövetkezett változásokért az Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, azonban a befizetett részvételi díjat köteles visszafizetni.

5) Ha az Utas az utazás megkezdése előtt a szerződéstől eláll (az utazást lemondja) – a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rend. 8. § (2) bekezdésben foglalt okból történő elállás kivételével –, avagy hatósági elutasítás miatt (pl.: útlevél, vízum) nem vehet részt az utazáson, az alábbi mértékű bánatpénzt köteles megfizetni. A lemondás napjának az számít, amikor az írásbeli lemondás az Utazási Irodához megérkezett. Ha az elállás 61 napig történik meg, abban az esetben az Utas bánatpénzt nem köteles fizetni, kizárólag 8.000 Ft/fő kezelési költséget jogosult az Utazási Iroda felszámolni. Ha az elállás az utazás megkezdése előtt

60-45 nap között történik: a részvételi díj 10 %-át;

44–36. nap között: a részvételi díj 20 %-át;

35–20. nap között: a részvételi díj 40 %-át;

19–8. nap között: a részvételi díj 60 %-át;

7 napon belül: a részvételi díj 100 %-át köteles az Utas megfizetni bánatpénzként.

A fizetendő bánatpénzt és költségtérítést az Utazási Iroda jogosult levonni (beszámítás útján érvényesíteni) az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.

Ha az Utas az utazás feltételein módosítani kíván (időpont, hotel, utas-név stb.), és azt az utazás megkezdése előtt:

35. napig bejelenti, a módosítások miatt személyenként 3.000,- Ft/fő;

35–14. nap között bejelentett módosítások miatt személyenként 5.000,- Ft/fő módosítási díjat számol fel az Utazási Iroda. Amennyiben a szerződés több ponton módosul, a fenti összegek minden egyes módosítás esetén, külön-külön kiszámlázásra kerülnek (pl. úti cél módosítása indulás előtt 35 napon túl: 3 x 3.000 Ft/fő – légi járat, időpont, szálloda). Az utazás megkezdése előtt 14 napon belül a szerződés egyoldalú módosítására nincs lehetőség. Akciós utazások szerződése az akciók időtartamának lejártát követően csak a módosítás időpontjában hatályos árak alapján módosíthatók. A jelen Utazási Feltételek III/5. pontjában megjelölt szerződésmódosítás lehetősége az árak csökkentésére nem terjed ki, vagyis időpont módosítás esetén – amennyiben az új időponthoz tartozó utazási díj alacsonyabb az eredeti árnál – az utazás kizárólag az eredeti szerződésben rögzített utazási díjon történhet, mivel az Utazási Iroda is ezen ár figyelembe vételével szerződött partnereivel (szálloda, légitársaság stb.). Így egy, már szerződött utazásra a későbbiekben nem érvényesíthető az akció; ennek érdekében nincs lehetőség szálloda- vagy időpont módosításra. Akciós árak esetén a szállodák szűkíthetik az étel- és italválasztékukat.

A fenti határidők kihangsúlyozottan nem vonatkoznak átfoglalt utazásra, mivel a felek kifejezett megállapodásának megfelelően a határidő számítás szempontjából átfoglalt utazás esetén az eredeti utazás kezdőidőpontját tekintik a felek irányadónak az elállás és módosítás következményeinek alkalmazásakor.

6) Ha egyes utazásoknál a lemondási feltételek a III/5. pontban foglaltakhoz képest eltérnek, azt a programfüzet, illetve a szerződés külön tünteti fel. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazási Iroda III/5. pontban megállapított költségeit, az Utas köteles a különbözetet a lemondás időpontjától, illetve – a lemondás közlésének elmaradása esetén – az utazás megkezdésének időpontjától számított 8 napon belül az Utazási Irodának megfizetni.

7) Biztosítás: a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás ajánlottan köthető az Utazási Irodánál. Útlemondási biztosítás: minden Utasra nézve kötelező, melynek díját felárként számítja fel az Utazási Iroda, hatálya azonban nem terjed ki az olyan lemondásokra, illetve módosításokra, amelyek az Utas saját érdekkörében felmerült ok miatt következtek be. A biztosítási szabályzatban meghatározott esetekben a biztosító – az Utazási Iroda igazolása alapján – a felmerült sztornó-költséget -20 % önrészesedés megtartása mellett – visszafizeti az Utas részére. A storno biztosítás alapját képezi az a részvételi díj, az illeték, a kerozin pótdíj, és minden egyéb járulékos költség. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az útlemondási biztosítás díja 60 napon belüli lemondás esetén nem visszatéríthető.

8) Az utazásképtelenséget a biztosított köteles annak bekövetkeztétől számított 3 napon belül az Utazási Irodának írásban bejelenteni. Ezen bejelentési kötelezettség nem avagy késedelmes teljesítése miatt keletkező bármely kárt a biztosított köteles viselni.

9) Ha az Utas az utazás során váratlanul megbetegszik, vagy baleset éri, a feltétlenül szükséges gyógykezelés felmerült költségeit a biztosító az utasbiztosítás keretében és feltételei szerint téríti meg. Ha az Utas az utazás megkezdése előtt megbetegszik, betegségét hivatalos orvosi igazolással kell igazolni legalább az indulási időpont előtt 3 munkanappal ahhoz, hogy az Utazási Iroda – esetleg – lehetőséget tudjon adni időpont módosításra. Amennyiben az Utas erre nem tart igényt a sztornó-biztosítás, valamint a III/5. pont feltételei lépnek életbe.

 

IV. TOVÁBBI FELTÉTELEK

1) Az Utazási Iroda köteles a szerződésszegésével okozott kárt megtéríteni, azonban mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

2) Az Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat visszatéríteni, ha az Utas valamelyik szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe, illetve a szolgáltatást ténylegesen nyújtó (szálloda, légitársaság, … stb.) a szolgáltatás nyújtását az Utas magatartására, avagy az Utas hibájára tekintettel tagadta meg.

3) Az utazás során az Utas az általa más személynek okozott kárért közvetlen felelősséggel tartozik.

4) Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, az időjárás megváltozásából, illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért, vagy károkért felelősséget nem vállal.

5) Az Utazási Iroda a szolgáltatás természetéből eredően az utazás megvalósítása érdekében más cégekkel is (pl.: repülő- és hajóstársaságok, szállodák, partnerirodák) együttműködik. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó magyar és uniós jogszabályok, valamint nemzetközi egyezmények az irányadóak. Az utazás során felmerülhet, hogy a repülőgép indulása/érkezése, a fakultatív programok lebonyolítása, illetve a transzfer időpontja megváltozik. Az ezen társaságok működéséből adódó problémákért, hibákért (sztrájk, késés, technikai problémák, stb.) az Utazási Irodát felelősség nem terheli. Repülős utaknál a repülőgép-társaságok a menetrendben vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól bármikor eltérhetnek. Szükség esetén a repülőgéptípus, repülő társaság, repülőtér és a járat cseréjére sor kerülhet, így a nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és az Utazási Iroda fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát. Az előbbiekre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, azonban az Utazási Iroda az esetleges módosításokat - a lehetőségekhez képest minél gyorsabban az Utas tudomására hozza.

Repülőjegyek értékesítése esetén az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az Utazási Irodával kötött utazási feltételek részévé válnak, melyekről tájékoztatást az Utasok szerződéskötéskor kapnak. Az Utazási Iroda a teljesítés során esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti, így módosítás, lemondás a légitársaságok feltételei alapján lehetséges. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén a szállítást megoldása a légitársaság kompetenciájába tartozik.

A repülőgépen szállítható maximális poggyászsúlyhatár a légitársaság függvényében változhat, a többletsúly díjkülönbözetét az Utasnak a repülőtéren, az indulás előtt ki kell fizetnie. Az Utazási Iroda nem felel a közlekedési vállalatok járatainak késéséből, szolgáltatásainak elmaradásából eredő károkért. Amennyiben az Utas bármely okból (pld. a termetéből adódóan) a repülőgépen történő utazás során nem egy helyet vesz igénybe, de csak egy helyre rendelkezik foglalással, illetve repülőjeggyel, az Utazási Iroda jogosult az igénybe vett hely után a költségeket (repülőjegy, reptéri illeték stb.) az Utassal szemben utólag is érvényesíteni. Magyarországról történő indulás esetén az utas legalább 2 órával a gép indulása előtt köteles a repülőtéren tartózkodni. A repülőgépes utazások első és utolsó napjai utazási napok, nem pedig nyaralási napok, ezáltal nem lehet azzal számolni, hogy az indulás a délelőtti órákban lenne, a visszautazás pedig az esti órákban. Az odautazás esti járat esetén az első éjszakába, a hazautazás reggeli járat esetén az utolsó éjszakába nyúlhat. Az Utas jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a repülőgép indulási ideje néhány órával a tervezett időpont előtt is megváltozhat, a késések pedig egészen gyakoriak az utóbbi években, amit nemcsak a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozhatnak, hanem technikai problémák is, elsősorban a légifolyosók túltelítettsége, illetve az utasok biztonsága érdekében szükséges biztonsági intézkedések. Az Utazási Iroda vállalja, hogy az esetleges változásokról az utasokat azonnal tájékoztatja. A charter légitársaságok menetrendjének alakulására az Utazási Irodának nincs ráhatása, azokat a légitársaságok maguk alakítják. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az Utazási Irodát felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

6) Az utazási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a panaszra okot adó esemény helyszínén az Utazási Iroda képviselőjével, vagy a közreműködő partneriroda képviselőjével az Utasnak haladéktalanul közölnie kell kifogásait, és ezt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utas panaszának rögzítésére szolgál: sem az, sem a helyszíni intézkedés nem jelentik azt, hogy az Utazási Iroda a panaszt jogosnak fogadná el, avagy felelősségét azzal elismerné. Az utazás tényleges befejezését követő 3 napon belül a panaszt a jegyzőkönyvvel együtt írásban, postai úton vagy személyesen kell tudomásra hozni azon irodával, amelyikkel az Utas jogviszonyban áll. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és az Utazási Iroda mentesül a kártérítési kötelezettség alól. Az időben benyújtott panaszlevelekre az Utazási Iroda 30 napon belül írásban (fax, e-mail, vagy levél formájában) válaszol.

7) Előre nem látható, az Utazási Irodán kívül álló okok, akadályok (a szálloda túltöltése vagy műszaki okok) esetén az Utazási Iroda fenntartja a jogot, hogy kártérítési felelősség nélkül – tekintettel arra, hogy ez nem minősül az utazási szerződés lényeges módosításának – a lefoglalt szálláshellyel megegyező kategóriájú másik szállást biztosítson ugyanazon országban, ezáltal az utazási szerződést egyoldalúan módosítsa. Ha az Utazási Irodának módjában áll, még az utazás megkezdése előtt magasabb árkategóriájú szállodát is felajánlhat, azonban amennyiben az Utas azt elfogadja, a díjkülönbözet az Utast terheli.

8) A katalógusban található fakultatív szolgáltatások tájékoztató jellegűek, azok  megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására az Utazási Iroda (illetve közreműködője) csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. az adott programhoz megfelelő időjárás, jelentkezők megfelelő száma, stb.), és az Utas a részvételi díjat az Utazási Iroda képviselője által jelzett időpontig maradéktalanul megfizeti.

9) A poggyász őrzéséről és felügyeletéről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. A repülőn, buszon, valamint a szállodában elveszett csomagokért az Utazási Irodát felelősséget nem terheli. Ilyen esetben az Utasnak az adott társasághoz kell fordulni a problémával. A szállodában kihelyezett széfekért, és az abban elhelyezett tárgyakért kizárólag az adott szálloda vállal felelősséget, az Utazási Irodát felelősséget nem terheli.

10) Az Utazási Iroda fenntartja a jogot, hogy az utazási tájékoztatóban foglaltaktól indokolt esetben eltérhet.

11) Felek jelen szerződés aláírásával kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

12) Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek, azonban az ebből eredő módosítási és többletköltségek az Utast terhelik. Az Utas a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a jelentkezést elfogadó nyilatkozatot kézhez vette, illetve a jelen szerződés aláírásával a fenti utazási szerződést elfogadja, és a vele együtt utazókra nézve is kötelező érvényűnek ismeri el.

13) Az Utas a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy bárminemű baleset vagy kár esetén a helyi idegenvezetők segítségét kizárólag az Utazási Irodánál kötött biztosítás esetében veheti igénybe.

Az Utas jelen szerződés aláírásával, az Áfa tv. 206. § (1) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozik, hogy

 - a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (magánszemély)

-  a szolgáltatást adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe (cégnévre való számlázás, de az utastól még részbeni megtérítés sincs)

-  a szolgáltatást adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást + 27 % Áfa terheli)

Az Áfa tv 206. § (1) bekezdés c) pontja alapján utasnak az tekinthető, aki végfogyasztóként az igénybevett szolgáltatás költségét még részben sem terheli tovább másra. Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

Az Utas jelen szerződés aláírásával hozzájárul/nem járul hozzá*, hogy az utazási iroda a továbbiakban hírlevélben tájékoztassa az általa szervezett utazásokról, akciókról, … stb.

E-mail cím: ..........................................................................................................................

Az Utas jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja az Utazási Irodának a transzfer időre vonatkozó tájékoztatását, miszerint a hazautazásnál a repülőtéren a becsekkolásnál az Utasoknak az indulást megelőzően 2 órával jelen kell lenni. A transzfer idő ezen felül számítandó, amely a szálloda és a reptér közötti távolság arányában változik. Az Utas jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, miszerint társas úton vesz részt, amely következtében a transzfer idő akár 2-3 órával is megnőhet az Utasok több szállodából való felszállítása, illetve az esetlegesen előre nem látható technikai okok miatt.